Presentació

L'Ajuntament de Puçol, sota la direcció i supervisió del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de València, ha començat els treballs del Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) de Puçol.

El PUAM de Puçol és un document amb un caràcter estratègic a escala local, que descriurà les línies d'actuació del Municipi, amb la finalitat d'incloure els Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l'Agenda 2030, i definir les prioritats respecte a les obres i serveis en l'escenari municipal actual i futur.

Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo

L'objectiu estratègic

persegueix millorar la relació amb la natura des de dues perspectives: que la ciutat s'adapte a la naturalesa i que la naturalesa entre a les ciutats.

L'objectiu també busca que la planificació territorial i urbanística perseguisca l'ús racional del sòl, entenent-ho com un recurs natural escàs i no renovable; el qual mereix una protecció.

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent

El segon objectiu estratègic

atén l'organització urbana, al dinamisme, al nivell de mescla i multifuncionalitat dels usos i espais d'un mateix àmbit. Aquesta mescla d'usos pretén augmentar la compatibilitat i la proximitat entre usos, reduint els temps i distància dels desplaçaments, a través de la regeneració urbana i l'aprofitament del patrimoni ja construït.

Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència

L'objectiu estratègic

busca generar i aplicar una cultura clarament orientada a l'eficiència energètica, la qual ha de vindre de la mà d'una planificació territorial i urbana que es prepare i s'adapte per als reptes del canvi climàtic, i que evolucione cap a societats que optimitzen i reduïsquen el consum d'energia i d'aigua.

Fer una gestió sostenible dels recursos i economia circular

Aquest objectiu estratègic

aspira a l'eficiència dels recursos hídrics, amb millors sistemes de retenció, emmagatzematge, ús i reutilització. Així com fomentar la prevenció, reducció, reutilització i reciclatge en la gestió dels residus.

Aquest objectiu també aposta per l'agricultura de proximitat, la qual augmenta la capacitat de proveïment, redueix la petjada ecològica i la fomenta la denominada sobirania alimentària.

Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible

L'objectiu tracta de facilitar

la mobilitat en l'espai urbà mitjançant diferents mitjans de transport, afavorint les maneres més sostenibles, fomentant un medi ambient més saludable. Per això, el que es pretén és afavorir la proximitat als serveis, llocs de treball, d'oci i dotacions, reduint l'ús del vehicle privat.

Fomentar la cohesió social i igualtat d'oportunitats

En l'espai urbà és on es desenvolupa

la vida social d'un territori, i per extensió les desigualtats i conflictes d'aquest. És per això que el Pla busca reduir la segregació social i marginació, facilitant l'accés dels serveis, béns bàsics, i oportunitats, protegint la diversitat cultural, de gènere, etc.

Impulsar i afavorir l'economia urbana

L'objectiu busca

impulsar no sols l'àmbit urbà, sinó que li ofereix un paper fonamental al desenvolupament econòmic de les zones rurals, i millorar així l'equilibri territorial. L'objectiu pretén fomentar el sector de l'agricultura ecològica, l'economia circular i l'activitat ramadera. La transició cap a una economia circular exigirà introduir profunds canvis en els àmbits tecnològics, organitzatius, socials, mètodes de finançament i en les polítiques públiques.

Garantir l'accés a l'habitatge

La fi principal d'aquest objectiu

és afavorir un parc d'habitatges digne, adequat, accessible, eficient energèticament i que satisfaça les necessitats socials. Tenint en compte la rehabilitació del patrimoni immobiliari ja construït, apostant per la reutilització, i buscant millorar la sostenibilitat i l'habitabilitat del parc d'habitatge existent.

Liderar i fomentar la innovació digital

Les noves tecnologies

són un dels principals reptes que s'han d'abordar en les planificacions urbanes, aquest objectiu busca facilitar la connectivitat i la innovació digital, oferint a la ciutadania espais de desenvolupament personal, professional i social.

Per això, es busca implantar una bona infraestructura de comunicacions que servisca com a base per a generar espais competitius i de major qualitat de vida.

Millorar els instruments d'intervenció i la governança

Tots els objectius tenen com a pilar fonamental

l'existència d'eines adequades, com una bona normativa, una programació d'actuacions, fonts de finançament oportunes, i una governança transparent i col·laborativa amb una participació ciutadana real i efectiva.

Participació Ciutadana

El Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) de Puçol té com a prioritat la integració de la participació pública entesa com la principal eina perquè aquest incorpore les inquietuds, necessitats i visió en general dels habitants del municipi en les diferents fases del pla.

La Participació Ciutadana cerca estructurar el diàleg amb la ciutadania i els agents locals, el qual és clau per a detectar problemes que afligeixen als veïns, definir el model futur de municipi desitjat i prioritzar actuacions a realitzar.

Durant la redacció del PUAM de Puçol es tindran diferents mecanismes de participació com a enquestes, tallers, bústia de suggeriments, etc. per a recaptar l'opinió pública, de manera que els grups i associacions més importants siguen consultats, i que totes aquelles persones interessades a participar queden representades en el document.

Bústia de suggeriments

No dubte a enviar-nos qualsevol consulta o comentari. Participe!